Klachten en bezwaren

College van Beroep

Als je het oneens bent met een besluit van de VGCt, dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Bij sommige besluiten is het mogelijk om na de bezwaarprocedure in beroep te gaan bij het College van Beroep. Ben je ontevreden over bijvoorbeeld de procedures of de communicatie van de VGCt, dan kun je een klacht indienen. Hieronder staan de mogelijkheden kort toegelicht. 

Uitgebreide informatie vind je in de statuten, het huishoudelijk reglement, de procedure voor bezwaar en beroep en de klachtenprocedure. Lees alle documenten over dit onderwerp. 

Vertrouwenspersonen

Als lid van de VGCt kun je altijd contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen je adviseren over (het indienen van) je klacht of bezwaar. 

Klachten over een therapeut

De VGCt heeft geen eigen beroepscode en geen eigen College van Toezicht en daarom behandelen we geen klachten van cliënten over onze leden. Als cliënt kun je terecht bij:

  • Een andere psychotherapievereniging waarbij de therapeut is aangesloten.
  • De werkgever van de therapeut.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • Een van de regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, voor therapeuten met een BIG-registratie.
  • De Wkkgz klachten- en geschillenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van een vrijgevestigde zorgverlener (o.a. zzp’er), indien de zorgverlener is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Hier vind je meer informatie.
Klacht over supervisoren, leertherapeuten, docenten

De registratiecommissie behandelt klachten van leden en derden over leden van de VGCt die onderwijs geven. Het moet gaan over een klacht over gedragingen of competenties en bekwaamheden van supervisoren, leertherapeuten of docenten die lid zijn van de VGCt.Het gaat hier niet om de relatie tussen cliënt en therapeut.

Klachten over de procedures binnen of de behandeling door de VGCt

De directeur van de vereniging behandelt klachten van leden over het functioneren van het bureau, het bestuur of een commissie van de VGCt.

Bezwaar over genomen besluiten

Leden en niet-leden kunnen bezwaar maken tegen besluiten van de registratiecommissie, de accreditatiecommissie of het bestuur met betrekking tot hun registratie, lidmaatschap of accreditatieaanvraag. Het bezwaar moet binnen zes weken nadat het besluit aan de betrokkene kenbaar is gemaakt, worden ingediend.

Kosten en meer informatie

Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden, namelijk € 52,-. Mocht je bezwaar gegrond worden verklaard, dan krijg je het dubbele bedrag terug.

Voor meer informatie over deze klachtenprocedures kun je contact opnemen met Lisa de Kok, 030-254 3054, klacht@vgct.nl of bezwaarenberoep@vgct.nl. Ook kun je via het secretariaat contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de VGCt.