Klacht, bezwaar, beroep en tuchtrechtelijke maatregelen

Klacht

Heb je een klacht over de VGCt of over het functioneren van een lid van de VGCt, dan kun je deze klacht bij de VGCt indienen.

De VGCt kent drie soorten klachten en meldingen:

  1. Klachten over het functioneren van leden in een opleidingscontext
  2. Klachten over organen van de vereniging of over personen die voor de vereniging werkzaam zijn
  3. Meldingen van tuchtrechtelijke maatregelen of andere problemen van medeleden die van belang kunnen zijn voor de VGCt

Meer informatie over of en hoe je een klacht in kunt dienen vind je in het huishoudelijk reglement en in de klachtenprocedure. Je kunt een klacht indienen via het klachtenformulier (zie downloads).

Klachten over een therapeut
De VGCt heeft geen eigen beroepscode en geen eigen College van Toezicht en daarom behandelen we geen klachten van cliënten over onze leden.
Als cliënt kun je terecht bij:

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

  1. Als de accreditatiecommissie heeft besloten je accreditatieaanvraag af te wijzen
  2. Als de registratiecommissie het bestuur heeft geadviseerd je registratie of herregistratie bij de VGCt niet toe te kennen, op te zeggen of in te trekken
  3. Als de registratiecommissie een opleidingsonderdeel dat je ter beoordeling hebt ingediend negatief heeft beoordeeld, bijvoorbeeld een N=1-verslag

Het bezwaar moet binnen zes weken na ontvangst van het besluit schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden. Meer informatie over of en hoe je een bezwaar in kunt dienen vind je in het huishoudelijk reglement en in de procedure bezwaar en beroep bij de downloads.

 

Beroep

Als je het oneens bent met een besluit van de VGCt, dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Bij sommige besluiten is het mogelijk om na de bezwaarprocedure in beroep te gaan bij het College van Beroep. Welke besluiten vatbaar zijn voor beroep vind je in de statuten en het huishoudelijk reglement bij de downloads.

Tucht

Bij de aanvraag van een lidmaatschap of (her-)registratie ben je verplicht om naar waarheid te verklaren over al dan niet opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen. Daarnaast dien je de VGCt schriftelijk, via bestuur@vgct.nl, te informeren als je een maatregel opgelegd hebt gekregen of als er tussentijds een andere wijziging in deze gegevens optreedt. De VGCt toetst het gedrag van haar leden aan de beroepscode voor psychotherapeuten en aan eventuele andere beroepscodes waaraan het lid gebonden is.

Vertrouwenspersonen

Als lid of deelnemer van de VGCt kun je altijd contract opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Je kunt bij deze vertrouwenspersonen terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot problemen in de samenwerking met andere leden en deelnemers of in de omgang met cliënten of hun omgeving. De vertrouwenspersonen kunnen je ook adviseren over (het indienen van) je klacht of bezwaar.

 

Kosten en meer informatie

Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden. Mocht je bezwaar gegrond worden verklaard, dan krijg je het dubbele bedrag terug.
Uitgebreide informatie vind je in de statuten, het huishoudelijk reglement, de klachtenprocedure en de procedure bezwaar en beroep. Al deze documenten vind je bij de downloads.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa de Kok via 030-254 3054, klacht@vgct.nl of bezwaarenberoep@vgct.nl. Je kunt ook eerst contact opnemen met de vertrouwenspersonen.

 

 

Gedragscode

De vereniging verwacht van medewerkers en relaties dat zij op een prettige en veilige manier met elkaar samenwerken. We gaan hierbij uit van respect en gelijkwaardigheid, waarbij we elkaar in gesprek kunnen vinden. In het geval van ongewenste omgangsvormen hanteert de VGCt een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en relaties (waaronder leden). Deze gedragscode is van toepassing bij een klacht van een bureaumedewerker over het gedrag van een relatie. Heb je als lid of relatie een klacht over de VGCt? Bekijk dan de klachtenprocedure (zie downloads).

oval