Supervisie geven CGT-opleiding nieuwe stijl

Hier lees je alles over het geven van supervisie in de CGT-opleiding nieuwe stijl. Je vindt hier (onderaan deze pagina) ook alle downloads die je nodig hebt. 

Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus moet de cgt’er i.o. 75 supervisiesessies hebben gevolgd waarin therapiesessies op het gebied van CGT zijn gesuperviseerd. Naast supervisie volgt hij ook tien sessies begeleide intervisie. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.  

Het verschil met de opleiding oude stijl is dat er door de hele opleiding heen aandacht is voor persoonsgerichte vorming en dat gewerkt wordt met een persoonlijk ontwikkelingsplan. De leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit vormen de inhoudelijke rode draad door de opleiding.  Deze leerlijnen geven aan waar de opleidingsonderdelen inhoudelijk over gaan. In de leerlijnen komen alle competenties aan bod die beschreven staan in het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt. In de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling is aandacht voor het ontwikkelen van de competenties cognitief gedragstherapeutisch handelen, kennis en wetenschap en maatschappelijk handelen. In de leerlijn professionaliteit focussen we op de persoonsgerichte vorming van de therapeut. Bekijk het boekje over therapeutfactoren in de praktijk.

Supervisiecontract

Bij de start van een supervisieperiode stelt de supervisor samen met de cognitief gedragstherapeut i.o. een contract op. Als er meerdere supervisieperiodes bij één supervisor worden gevolgd, hoeft er maar één contract opgesteld te worden. Het contract hoeft niet binnen PE-online te worden geüpload, het is bedoeld voor eigen gebruik. Bekijk het model supervisiecontract.

Competentiegericht opleiden

Het ‘competentieprofiel cognitief gedragstherapeut‘  is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. te volgen, gebruiken we het persoonlijk ontwikkelingsplan en twee feedbackinstrumenten: het digitale supervisie-evaluatieformulier en de praktijktoetsen.

Digitaal supervisie-evaluatieformulier 

Je gebruikt het digitale supervisie-evaluatieformulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is opgenomen in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. en wordt na afloop van een supervisieperiode door hem of haar ingevuld. 

Vervolgens verzendt de supervisant het evaluatieformulier naar jou als supervisor via het portfolio. Controleer het formulier goed en geef al dan niet akkoord. Na het accorderen worden de punten in jullie beide PE-dossiers opgenomen. Als je van mening bent dat de inhoud niet klopt, kun je het formulier terugsturen. Wanneer jullie portfolio’s gekoppeld zijn, kun je hier overigens ook de ingevulde formulieren inzien van voorgaande supervisiereeksen, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op het leerproces van de cgt’er i.o.  

Bekijk hier de handleiding voor de evaluatieformulieren.

Pilot CGT-opleiding nieuwe stijl

Op 1 januari 2022 is een pilot gestart. Iedere cgt’er i.o. die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 start met VGCt-supervisie in het kader van de CGT-opleiding krijgt de keuze om te starten met de opleiding nieuwe stijl of de huidige opleiding te vervolgen. De mensen die kiezen voor de nieuwe opleiding doen mee aan de pilot.  

Voor cgt’ers i.o.  

  • Iedereen die in of voor 2021 supervisie volgt of heeft gevolgd in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, vervolgt de huidige opleiding.
  • Iedereen die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen het nieuwe opleidingstraject, waarin de leertherapie is vervangen, of de opleiding zoals deze nu is vormgegeven (inclusief leertherapie). Mensen die kiezen voor het nieuwe opleidingstraject doen mee aan de pilot en worden regelmatig om feedback gevraagd. 
  • De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2023 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie. Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Iedereen die ná 30 juni 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen. 

 

Feedbackformulier en -gesprekken

Alle supervisoren en alle cgt’ers i.o. die de opleiding nieuwe stijl doen, krijgen tijdens de pilot per mail een evaluatieformulier. Als supervisor kun je in dit formulier aangeven of je gewerkt hebt met de nieuwe opleiding. Zo ja, dan kun je deelnemen aan de evaluatie. Zo nee, dan kun je aangeven waarom niet. Ook voeren we tijdens de pilot verdiepende evaluatiegesprekken met zowel supervisoren als cgt’ers i.o. die gewerkt hebben met de opleiding nieuwe stijl.

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn negen praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak als jullie willen worden ingevuld. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o.  

Als supervisor geef je in de praktijktoets aan hoe de cognitief gedragstherapeut i.o. scoort op de observatiecriteria. Deze beoordeling door de supervisor dient als feedback voor de cognitief gedragstherapeut i.o. en zijn volgende supervisor of supervisoren. De praktijktoetsen staan in het PE-portfolio. De toetsen vul je online in via het PE-portfolio van de supervisor. Zorg wel dat de supervisant jullie portfolio’s eerst heeft gekoppeld voordat je de praktijktoets gaat invullen. 

De cgt’er i.o. moet de negen praktijktoetsen minimaal één keer gemaakt hebben in de supervisie. In elke supervisieperiode moet minimaal één praktijktoets worden gemaakt. Voor de cognitief gedragstherapeut i.o. die voor 1 september 2019 zijn supervisie heeft afgerond geldt een overgangsregeling, zie hiervoor bijlage 6 van het registratiereglement.

 

Facultatieve praktijktoets kinderen en jongeren

Er is een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jongeren. Hiermee kun je toetsen of zij over de competenties beschikken die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

Facultatieve praktijktoets relatie en systeem

Juist het betrekken van belangrijke naasten is essentieel voor het slagen van een behandeling. Met die reden heeft de sectie relatie- en gezinstherapie een facultatieve praktijktoets ontwikkeld. De praktijktoets is bedoeld voor cgt’ers i.o. om hun competenties te toetsen ten aanzien van relaties en het systeem. De praktijktoets is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de acht verplichte toetsen. 

Let op: uitsluitend voor de registratieroute voor klinisch psychologen is het behalen van praktijktoetsen niet verplicht gesteld. 

E-learning praktijktoetsen 

Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan. Wanneer je de e-learning volledig doorloopt en je op het formulier aan het eind je gegevens invult, ontvang je één nascholingspunt in de categorie ‘nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek’ t.b.v. je herregistratie als supervisor. 

E-learning therapeutfactoren en POP

Voordat de supervisant start met begeleide intervisie en supervisie maakt hij de e-learning ‘Therapeutfactoren in de praktijk’. Hij maakt daarin kennis met een aantal aspecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Tijdens de basiscursus is de inhoud van de cognitieve gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt aan bod gekomen. In de e-learning zijn de verschillende therapeutfactoren belangrijk, maar maakt hij ook een kwadrantenanalyse waarmee meer inzicht verkregen wordt eigen kwaliteiten en valkuilen. Als supervisor kun je de e-learning geheel doorlopen door een account te registreren via e-learning.vgct.nl 

Na afronding van de e-learning maakt de cgt’er i.o. een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In de laatste fase van de e-learning maakt hij een start met het POP, dat vervolgens via een vooraf opgesteld format afgemaakt wordt. De verschillende hoofdstukken uit het format zullen hierbij helpen. Wanneer alle hoofdstukken zijn doorlopen, heeft de cgt’er i.o. een kritische houding ten opzichte van zichzelf en de rol als cognitief gedragstherapeut in opleiding ontwikkeld. Hij krijgt inzicht in de doelen waaraan hij gaat werken tijdens het opleidingstraject waaronder in de supervisie en begeleide intervisie, maar ook in de dagelijkse praktijk. Het is een ‘levend’ document, wat inhoudt dat het altijd aangevuld wordt. Na iedere supervisieperiode en na de begeleide intervisie zal de cgt’er i.o. het POP weer herzien. De op te stellen doelen beslaan zowel de leerlijn professionaliteit als de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling, waardoor er dus expliciete aandacht is voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut. Het doorlopen van de e-learning en het ontwikkelen van het POP duurt ongeveer tien uur. 

 

N=1 nieuwe stijl: bekijk de geaccrediteerde kennisclip

Sinds 1 januari 2023 is het voor cgt’ers i.o. verplicht om een N=1 nieuwe stijl te schrijven. Voor supervisoren VGCt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de veranderingen in het N=1-verslag en de vernieuwde richtlijnen. Daarom is een kennisclip ontwikkeld. Ook voor cgt’ers i.o. is de kennisclip informatief. 

Na het kijken van de kennisclip: 

  • Ben je op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de N=1 oude stijl 
  • Ben je op de hoogte van de richtlijnen 
  • Is je kennis op het gebied van onderzoeksvraag, design en metingen verdiept 

Toetsing 

Supervisoren kunnen met het bekijken van de kennisclip een nascholingspunt didactiek halen. De kennisclip bestaat uit het bekijken van twee videofragmenten en het lezen van de richtlijnen. Over ieder onderdeel worden één of meer toetsvragen gesteld. Als je alle vragen hebt beantwoord en je daarin maximaal één fout hebt gemaakt, ben je geslaagd voor de kennisclip. 

Praktische informatie 

Tijdsduur: het doorlopen van de totale kennisclip duurt gemiddeld een uur
Kosten: gratis
Accreditatie: 1 nascholingspunt didactiek VGCt
Doelgroep: supervisoren en cgt’ers i.o. (alleen supervisoren ontvangen een nascholingspunt)

Zorg dat je gevonden wordt door supervisanten

Ieder lid van de VGCt heeft een profiel op vgct.nl. Hier kun je jezelf als supervisor profileren. Je kunt als je bent ingelogd op de website in je profiel aangeven wat je expertises en doelgroepen zijn en of je plek hebt voor nieuwe supervisanten. 

oval