Supervisie geven

Tips en reglementen voor het geven van supervisie, alles over praktijktoetsen, evaluatieformulieren en PE-portfolio en downloads.

Reglementen rondom supervisie

 
 • Wat is supervisie?

  Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

 • Supervisiesessies
  • Gesuperviseerde therapiesessies zijn therapiesessies die de supervisant tijdens de supervisiesessies met zijn supervisor heeft besproken.
  • Je kunt ook via Skype of een soortgelijk programma supervisie geven. Voorwaarde is dat het een videoverbinding is, zodat de supervisant en de supervisor elkaar kunnen zien en horen. 
  • In totaal volgen supervisanten 75 tot 100 supervisiesessies waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 sessies.
  • Individuele supervisiesessies duren 45 minuten.
  • Groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal drie supervisanten: groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren 60 minuten, groepssupervisiesessies met drie supervisanten duren 90 minuten.
  • Dubbele supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele supervisie of groepssupervisie. Het is niet toegestaan meer dan twee supervisiesessies aaneengesloten te volgen.

   

 • Supervisieperiode

  Start en frequentie

  • De supervisant volgt de totale supervisie bij minimaal twee supervisoren. Bij elke supervisor moet minimaal één supervisieperiode worden gevolgd. 
  • De supervisant mag geen supervisie en leertherapie volgen bij dezelfde supervisor.
  • De supervisie mag starten na afronding van de eerste dertig contacturen van de basiscursus. Tijdens het tweede deel van de basiscursus van zeventig contacturen mogen maximaal 25 supervisiesessies worden gevolgd.
  • Supervisie vindt plaats in een frequentie van één keer per week tot één keer per maand.

  Inhoud en verslaglegging

  • In de totale supervisie moeten minimaal acht cliënten of cliëntsystemen worden besproken. Bij doorlopende groepstherapieën tellen tien groepsbijeenkomsten als één cliënt of cliëntsysteem. 
  • In de totale supervisie moeten minimaal 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd.
  • In de totale supervisie moeten verschillende soorten problematiek en verschillende behandelinterventies worden besproken.
  • De cognitief gedragstherapeut i.o. maakt opnames van therapiegesprekken.
  • Over elke supervisiesessie schrijft de cognitief gedragstherapeut i.o. een verslag. Dit verslag bevat een samenvatting van de besproken onderwerpen, de werkwijze en het geleerde. De cognitief gedragstherapeut i.o. stuurt dit verslag op naar de supervisor voor de volgende sessie.
  • Na elke supervisieperiode wordt een digitaal evaluatieformulier ingevuld door supervisant en supervisor. 
 • Supervisiecontract

  Bij de start van een supervisieperiode stelt de supervisor samen met de cognitief gedragstherapeut i.o een contract op. Als er meerdere supervisieperiodes bij één supervisor worden gevolgd, hoeft er maar één contract opgesteld te worden.
  Dit supervisiecontract bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Personalia
  • Opleidingscontext
  • Leerdoelen (SMART omschreven)
  • Verwachtingen ten aanzien van de activiteiten van de supervisant: voorbereiding, supervisies, verslaglegging, huiswerk
  • Criteria voor de beoordeling
  • Plichten van de supervisor
  • Rapportage door de supervisor aan de opleiding en/of VGCt
  • Afspraken over tijd en geld
  • Klachtprocedure van de VGCt (art. 8.7 en hoofdstuk 11 HHR)

  Bekijk hier een model supervisiecontract.

 • Relatie supervisor/supervisant
  • De supervisant moet zich gedragen conform de beroepscodes waaraan hij gebonden is en de wet- en regelgeving die op hem van toepassing is (o.a. wet BIG, WGBO, KWZ, Zvw, Wmg, WKCZ en Wbp). De supervisor moet respect tonen voor de persoon van de supervisant, de behandelde cliëntsystemen en de autonomie van de supervisant.
  • De relatie tussen een supervisor en zijn supervisant is een afhankelijkheidsrelatie omdat de supervisor de supervisant beoordeelt in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De volgende dubbelrollen zijn daarom NIET toegestaan:
   • De supervisor is de leidinggevende van de supervisant. Deze dubbelrol is niet toegestaan omdat de supervisor de supervisant dan beoordeelt als werknemer én als cognitief gedragstherapeut in opleiding.
   • De supervisor is ook de leertherapeut van de supervisant.
   • De supervisor heeft een persoonlijke relatie met de supervisant. De supervisor mag ook tijdens de supervisieperiode geen persoonlijke relatie aangaan met zijn supervisant.
    Bij andere dubbelrollen moet de supervisor afwegen of hij in staat is om de supervisant goed en onafhankelijk te begeleiden en te beoordelen. Bij twijfel kunnen de supervisor en/of de supervisant contact opnemen met de registratiecommissie.

Competentiegericht opleiden

 
 • Algemeen

  De opleiding tot cognitief gedragstherapeut is competentiegericht. Dat betekent dat het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' leidend is in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt'er i.o. te volgen, zijn twee vormen van feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze zijn beschikbaar in het PE-portfolio dat alle cgt'ers i.o. hebben.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over praktijktoetsen, evaluatieformulieren en het portfolio onderaan deze pagina. 

 • Evaluatieformulier

  Het digitale evaluatieformulier komt in de plaasts van de vroegere ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Je gebruikt het formulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is geïntegreerd in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. die jou als supervisor toegang geeft tot zijn/haar portfolio. Je kunt hier ook de ingevulde formulieren lezen over een voorgaande supervisiereeks, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op de ontwikkeling van de cgt’er i.o. 

  Het evaluatieformulier is sinds 1 juli 2018 verplicht. Zorg ervoor dat je cgt’ers i.o. na elke supervisieperiode het evaluatieformulier gebruiken.

  Handleiding
  Bekijk in deze video hoe je de evaluatieformulieren van je supervisant kunt inzien en kunt goedkeuren.

 • Praktijktoetsen

  Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o. De toetsen vul je online in het PE-portfolio in.

  De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

  Afronding supervisieperiode

  Verplicht aantal ingevuldepraktijktoetsen in
  PE-portfolio

  Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

  2

  Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

  4

  Vanaf 1 september 2019

  8

  Facultatieve praktijktoets kinderen en jongeren
  Er is een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jongeren. Hiermee kun je toetsen of zij over de competenties beschikken die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

  Handleiding
  Bekijk de handige video waarin uitgelegd wordt hoe je een praktijktoets van je supervisant kunt invullen en hoe je inzicht krijgt in eerdere praktijktoetsen.

 • E-learning praktijktoetsen

  Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan.
  Wanneer je de e-learning volledig doorloopt en je op het formulier aan het eind je gegevens invult, ontvang je één nascholingspunt voor didactiek.

  Ga naar de e-learning

   

  Handleiding
  E-learning gevolgd? Bekijk ook de video waarin uitgelegd wordt hoe je een praktijktoets van je supervisant kunt invullen en hoe je inzicht krijgt in eerdere praktijktoetsen.

 • PE-portfolio

  Zowel de praktijktoetsen als het evaluatieformulier worden online ingevuld in het PE-portfolio dat alle cgt’er i.o. hebben. De cgt’er i.o. geeft jou toegang tot het portfolio. Zodra het formulier in het portfolio van de supervisant volledig is ingevuld, wordt de gegeven supervisie automatisch bijgeschreven in je PE-dossier.

  Docenten van (basis)cursussen en supervisoren: maak je cursisten duidelijk dat ze bij de start van de supervisie een PE-portfolio moeten hebben. Cursisten krijgen dit automatisch wanneer zij lid worden van de VGCt als belangstellende basiscursist of cgt’er i.o. Het PE-portfolio is ook te huur. Geef alleen supervisie als je supervisant een PE-portfolio heeft.

  Handleiding
  Bekijk de handige video's waarin uitgelegd wordt hoe je met praktijktoetsen en evaluatieformulieren moet werken. 

Tips voor supervisoren

 • Zorg dat je gevonden wordt door supervisanten
  Ieder lid van de VGCt heeft een profiel op vgct.nl. Hier kun je jezelf als supervisor profileren. Je kunt in het tabblad ‘mijn supervisorgegevens’ aangeven wat je expertises en doelgroepen zijn en of je plek hebt voor nieuwe supervisanten. Ook is er een leeg veld waar je extra informatie kunt vermelden. Je kunt in je profiel onder andere aanvinken of je plaats hebt voor supervisanten.