ACT voor kinderen, jongeren en ouders

Overzicht van nieuwe interventies en onderzoek

Kop-rel_gezin

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) wordt steeds vaker toegepast in de klinische praktijk en er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van ACT-behandelingen bij volwassenen. Er zijn echter nog weinig ACT-interventies voor ouders, gezinnen en kinderen ontwikkeld en over de effectiviteit hiervan is nog weinig bekend. Denise Bodden en Denise Mathijssen geven een overzicht van de nieuwste, op ACT gebaseerde interventies voor kinderen en jongeren en de eerste onderzoeksuitkomsten van effectiviteitstudies. Zij zoeken ook nog deelnemers voor hun onderzoek!

ACTief opvoeden

Voor een deel van de ouders van kinderen (0 tot 18 jaar) met ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen is traditionele ouderbegeleiding ontoereikend. Volgens de ACT-theorie is er bij deze ouders vaak sprake van psychologische inflexibiliteit. Een interventie die zich specifiek op deze ouders richt is de cursus ‘ACTief opvoeden’. Deze ACT-cursus heeft als doel om de psychologische flexibiliteit van ouders te versterken waardoor zij meer effectief opvoedgedrag gaan vertonen. De cursus die geboden wordt bestaat uit een intakegesprek, 8-wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

Middels vragenlijstonderzoek, opgezet vanuit de Universiteit Utrecht, wordt gekeken naar de effecten van ‘ACTief opvoeden’. In dit quasi-experimenteel onderzoek zullen drie metingen plaatsvinden; voorafgaand aan de interventie (voormeting), na de interventie (nameting na 8 sessies), en 6 maanden na de interventie (follow-up). Voorlopige resultaten uit het onderzoek zijn dat psychische problemen van ouders (angst/depressie/agressie) en conflicten tussen ouder en kind verminderen. Daarnaast verbeteren opvoedvaardigheden (onder andere consistentie, responsiviteit) en de competentiebeleving van ouders. Er zijn dus aanwijzingen voor de effectiviteit van deze ACT-cursus, maar het gaat om een kleine steekproef. We zoeken daarom meer therapeuten die deze vorm van ouderbegeleiding willen gebruiken en die mee willen doen aan dit onderzoek.

Samen ACTief in je gezin

Dit is een combinatie van ACT en systeemtherapie (zie samenactiefinjegezin.nl), deze vorm is zowel nationaal en internationaal vernieuwend en lijkt een veelbelovende combinatie. Het doel van deze methode is verandering brengen in vastgelopen relaties en ontwikkelingsbelemmerende interactiepatronen. ‘Samen Actief in je gezin’ kan toegepast worden bij gezinnen met 1 of 2 ouder(s) met kinderen in de leeftijd van 15-23 jaar.

Op dit moment loopt er een pilotonderzoek naar de effecten van deze methode. In dit effectonderzoek zullen vragenlijsten worden afgenomen bij het kind/de kinderen en bij ouder(s) voordat de interventie start, na afloop van de interventie en 6 maanden na de interventie. Ook hier zijn we op zoek naar therapeuten die dit werkboek in hun therapie willen gaan gebruiken en die mee willen werken aan dit onderzoek. 

ACT your way

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw werkboek op basis van ACT voor jongeren (15-25 jaar). Het doel van ‘Act your way’ is het verbeteren van vaardigheden en versterken van kwaliteiten en eigenschappen (veerkracht, wilskracht, zelfvertrouwen) die stimulerend zijn voor de leeftijdsadequate ontwikkeling van jongeren. Dit wordt gedaan door de psychologische flexibiliteit van de jongere te vergroten. Het werkboek kan binnen een training of therapie (12 sessies) gebruikt worden.

De Universiteit Utrecht heeft ook naar ACT your way onderzoek opgezet. Jongeren en ouders vullen in dit onderzoek vragenlijsten in over psychologische flexibiliteit, competentiebeleving, emotieregulatie, coping-vaardigheden, kwaliteit van leven, etc. Deze lijsten worden ingevuld voordat de interventie start, na afloop van de interventie en 6 maanden na de interventie. Ben jij geïnteresseerd in deze nieuwe interventie vorm en wil je meewerken aan onderzoek? Dan zijn we op zoek naar jou.

Vragen? 

Heb je vragen over de ACT-cursus ‘ACTief opvoeden’, 'Samen ACTief in je gezin' of 'ACT your way'? Mail mail@denisematthijssen.nl. Heb je vragen over het onderzoek? Mail D.Bodden@uu.nl.