'Beter in je vel' voor iedereen door zelfinzicht

Sanne Vink

Kernwoorden
Versimpeld omgekeerd model van CGT

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Cognitieve gedragstherapie is een evidente behandeling als het gaat om het behandelen van psychische stoornissen waarbij dysfunctionele cognities resulteren in te sterke emoties of onhandig gedrag, zoals het geval bij angststoornissen en schizofrenie. Echter, iedereen heeft wel eens periodes waarin men ‘niet zo lekker in zijn vel’ zit en juist hier preventief op ingrijpen voorkomt dat men in een negatieve vicieuze cirkel terecht komt. Daar komt bij dat lang niet iedere cliënt past binnen een bepaalde doelgroep van ‘angst’ of ‘depressie’ en lijkt een meer algeheel CGT-model waarin alle emoties aan bod komen passender te zijn. Dit wordt versterkt door het feit dat het huidige startpunt van aanpakken van dysfunctionele gedachten, namelijk de emotie zelf, in de praktijk niet altijd werkt. Mensen blijken het lastig te vinden hun eigen emotie in te schatten en maken vaak vergissingen op dit gebied (denken angstig te zijn maar zijn dan bijvoorbeeld boos). Een omgekeerd, meer algemeen en vereenvoudigd model van cognitieve therapie waar alle emoties in één keer aan bod komen zou logischer zijn.

Sanne E. Vink, GZ-Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut, pleit dan ook voor een zeer eenvoudige toepassing van cognitieve gedragstherapie voor een veel bredere doelgroep. Dit omdat iedereen het verdiend om meer inzicht te krijgen in eigen emoties en dysfunctionele gedachten en zo ook vaardigheden kan aanleren om hiermee om te gaan. Dit model is passend binnen het werk van de cognitief gedragstherapeutisch werker gezien behandelingen hier vaak korter zijn en meer geconcretiseerd moeten worden. Het doel van de workshop is dan ook dat de deelnemer in staat is om binnen drie sessies de essentie van de cognitieve gedragstherapie uit te leggen op een manier dat cliënten dit direct toe kunnen passen in hun leven.

De workshop zal gestart worden met categorisatie van emoties en op basis hiervan zullen de kerngedachten uitgelegd worden. Vervolgens zal per emotie geoefend worden met het herkennen van specifieke dysfunctionele gedachten en het omzetten hiervan. De workshop wordt afgesloten met het leren herkennen van gevoelens die echter geen emotie zijn maar wel als naar ervaren worden, op dit punt zal eveneens vaardigheden aangereikt worden.

Literatuur
Kienhorst, I., Boelen, P.A. & Bout, van den J. (2001). Theorie en praktijk van de rationeel emotieve therapie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Hst 9 'Meer over opvattingen (B's), pg. 145 - 159.

 

Meld je direct aan!