Ga naar de webversie

Leerlijn professionaliteit vervangt leertherapie
Kop_Nieuws


Begin juni ontving je per mail informatie over de verandering van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut als gevolg van het verdwijnen van de leertherapie. Hierin las je dat de leertherapie in 2022 vervangen wordt door een doorlopende leerlijn gericht op persoonsgerichte vorming (vanaf nu de leerlijn professionaliteit genoemd). In deze nieuwsbrief lees je hoe de opleiding er precies uit gaat zien en welke overgangsregelingen en vrijstellingen er gaan gelden.

Hoe gaat de opleiding eruitzien?

Huidige situatie

Afbeelding1.png

 

In de huidige situatie rond je binnen acht jaar na voltooiing van de basiscursus de vervolgcursus(sen), supervisie, leertherapie en het N=1-verslag af en kun je je registreren als cognitief gedragstherapeut.

Nieuwe situatie

Afbeelding3.pngIn de nieuwe situatie blijven de opleidingsonderdelen basiscursus, vervolgcursussen en N=1 hetzelfde. Ook de supervisie is een bekend onderdeel. Nieuw zijn de e-learning en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), de begeleide intervisie en het werken met leerlijnen. Het aantal supervisiesessies wordt in de nieuwe situatie 75 sessies van 45 minuten.

Wat zijn leerlijnen?

De leerlijnen geven aan waar de opleidingsonderdelen inhoudelijk over gaan.  Dat wil zeggen dat gedurende de hele opleiding aandacht is voor cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en voor de ontwikkeling van professionaliteit. In de leerlijnen komen alle competenties aan bod die beschreven staan in het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt.

In de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling is aandacht voor het ontwikkelen van de competenties cognitief gedragstherapeutisch handelen, kennis en wetenschap en maatschappelijk handelen.

In de leerlijn professionaliteit focussen we op de persoonsgerichte vorming van de therapeut. Dit doen we door aandacht te besteden aan therapeutfactoren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat therapeuten goed gebruik weten te maken van deze factoren. Denk aan interpersoonlijke vaardigheden (zoals bijvoorbeeld hoopgevend gedrag, goede verbale uitdrukkingsvaardigheden, een alliantie kunnen aangaan) en intrapersoonlijke vaardigheden (met name kritische zelfreflectie toepassen, om kunnen gaan met externe feedback, therapist drift voorkomen, gebruikmaken van deliberate practice en goede zelfzorg toepassen). In de leerlijn professionaliteit komen de competenties communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit aan de orde.

Hoe gaan de toekomstige opleidingsonderdelen eruitzien?

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en e-learning

Voordat een POP gemaakt kan worden, is het belangrijk om theoretische kennis op te doen over therapeutfactoren en hoe deze in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Deze kennis doet de cgt’er i.o. op in de e-learning die op termijn via de website van de VGCt te vinden is.

Supervisie

De supervisie is een bekend onderdeel in de VGCt-opleiding en blijft grotendeels zoals die is, alleen wordt het POP straks de leidraad voor de persoonlijke leerdoelen in de supervisie. Aan de al bestaande praktijktoetsen wordt één praktijktoets toegevoegd die gericht is op therapeutfactoren. Tijdens de opleiding worden 75 supervisiesessies van 45 minuten doorlopen. Het is belangrijk dat tijdens de supervisie aandacht wordt besteed aan beide leerlijnen.

Begeleide intervisie

Nieuw in de VGCt-opleiding is de begeleide intervisie. Hierin hebben cgt’ers i.o. met vier tot acht andere cgt’ers i.o. intervisiesessies over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn. De intervisie wordt begeleid door een supervisor VGCt (ook gespreksleider) en bestaat uit tien sessies van 90 minuten. De begeleide intervisie richt zich niet zo zeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. Het POP is de basis voor de bespreekpunten die iedere cgt’er i.o. inbrengt. Gedurende de pilotfase (van januari tot juli 2022) is de keuze voor een open of gesloten groep vrij. We zullen een platform oprichten waar vraag en aanbod m.b.t. intervisie te vinden is.

Pilot

De vernieuwde opleiding wordt stapsgewijs ingevoerd waarbij we gebruik maken van feedback van cgt’ers i.o. en supervisoren. Daarom zullen er de komende tijd twee pilots draaien: een pre-pilot en een pilot. De pre-pilot loopt van september tot en met december 2021. Een aantal koppels supervisor-supervisant dat al bezig is met de VGCt-opleiding gaat met de nieuwe opleidingsonderdelen aan de slag en geeft feedback over de werkbaarheid en de kwaliteit.

Na 1 januari 2022 starten we met een grote pilot. Iedere cgt’er i.o. die tussen 1 januari en 1 juli 2022 start met VGCt-supervisie krijgt de keuze om te starten met de nieuwe opleiding of met de huidige opleiding. De mensen die kiezen voor de nieuwe opleiding doen mee aan de pilot. Op gezette tijden verzamelen we data over de kwaliteit en werkbaarheid van de nieuwe opleiding.

Overgangsregeling

Voor cgt’ers i.o.

  • Iedereen die in of voor 2021 supervisie volgt of heeft gevolgd in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, volgt de huidige leertherapie.
  • Iedereen die tussen januari 2022 en juli 2022 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen het nieuwe opleidingstraject, waarin de leertherapie is vervangen, of de opleiding zoals deze nu is vormgegeven (inclusief leertherapie). Mensen die kiezen voor het nieuwe opleidingstraject doen mee aan de pilot en worden regelmatig om feedback gevraagd.
  • De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2025. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2022 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie. Vanaf  1 januari 2025 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Iedereen die ná 1 juli 2022 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen.

In schema:

Startmoment supervisie

Leertherapie of nieuwe leerlijn?

Opmerking

2021 of eerder

Leertherapie

De leertherapie moet afgerond zijn voor 1 januari 2025

Tussen 1 januari en
30 juni 2022

Keuze tussen volgen van leertherapie of nieuwe leerlijn

Kies je voor leertherapie? Dan moet deze afgerond zijn voor 1 januari 2025

Vanaf 1 juli 2022

Iedereen volgt de vernieuwde opleiding

 

 

In het kader van herregistratie cgt

Het volgen van leertherapie in het kader van herregistratie is mogelijk tot 1 juli 2022. De leertherapie moet voor die datum zijn afgerond.

In het kader van herregistratie supervisor

Het geven van leertherapie in het kader van herregistratie supervisor is mogelijk tot 1 januari 2025 en mag als zodanig meetellen.

Uitzonderingen

Voor mensen die nu het cgt i.o. kp-traject volgen verandert er niets. Voor mensen die zich vanaf 1 juli 2022 registreren als cgt’er i.o. kp en verplicht leertherapie volgen in de kp-opleiding, geldt dat zij vrijstelling kunnen aanvragen voor de begeleide intervisie. Ze maken wel de e-learning en het POP.  Deze regels gelden ook voor mensen die eerder in de pt- of kp-opleiding leertherapie hebben gevolgd.

Welke voorlichting komt er?

  • Voorlichting via de website
  • Studiedag voor supervisoren 19 november 2021
  • Symposium ‘Van leertherapie naar leerlijn professionaliteit’ op vrijdag 5 november 2021 tijdens het najaarscongres voor alle geïnteresseerden
  • Online training ‘Omgaan met een POP in de supervisie’
  • Online training ‘Intervisie begeleiden’ voor supervisoren
  • Een handboek voor supervisoren met oefeningen ter inspiratie voor de begeleide intervisie

Heb je vragen over bovenstaande? Stuur een mail naar opleidingen@vgct.nl.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010