Ga naar de webversie

Belangrijke informatie over de nieuwe cgt-opleiding
Kop_Nieuws


Zoals je wellicht al hebt vernomen, gaat de opleiding tot cognitief gedragstherapeut er vanaf 2022 anders uitzien. We gaan werken met leerlijnen, met een e-learning en een persoonlijk ontwikkelingsplan en met begeleide intervisie. In de nieuwe opleiding is leertherapie geen onderdeel meer.

Op 1 januari 2022 start er een pilot. Vanaf dat moment kunnen cognitief gedragstherapeuten in opleiding beginnen met de opleiding nieuwe stijl, mits zij daarvoor nog geen supervisie hebben gevolgd.

We weten niet of je al gestart bent met het volgen van supervisie, omdat er nog niets is toegevoegd aan je PE-portfolio. Als je op 1 januari 2022 nog niet gestart bent met het volgen van supervisie, dan kun je tot en met 30 juni 2023 kiezen voor het volgen van de opleiding nieuwe stijl (waarin de leertherapie is vervangen door de leerlijn professionaliteit) óf het huidige opleidingstraject (met leertherapie).

Kies je voor het volgen van de huidige opleiding? Dan hoef je niets te doen. Kies je voor de cgt-opleiding nieuwe stijl? Laat dit dan zo snel mogelijk per mail weten aan opleidingen@vgct.nl. Je krijgt dan een nieuw PE-dossier en een nieuw PE-portfolio. Je kunt pas starten met je supervisie vanaf het moment dat je keuze is bevestigd door het secretariaat.


Waar kies je precies voor?

Huidige opleiding

Oude opleiding.png

 

 

 

 

 

 

In de huidige situatie rond je binnen acht jaar na voltooiing van de basiscursus de vervolgcursus(sen), supervisie, leertherapie en het N=1-verslag af en kun je je registreren als cognitief gedragstherapeut. Meer informatie over de huidige opleiding vind je op de website.

Cgt opleiding nieuwe stijl

nieuwe opleiding.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwe situatie blijven de opleidingsonderdelen basiscursus, vervolgcursussen en N=1 hetzelfde. Ook de supervisie is een bekend onderdeel. Nieuw zijn de e-learning en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), de begeleide intervisie en het werken met leerlijnen. Het aantal supervisiesessies wordt in de nieuwe situatie 75 sessies van 45 minuten. Bekijk ook de video.

Wat zijn leerlijnen?

De leerlijnen geven aan waar de opleidingsonderdelen inhoudelijk over gaan.  Dat wil zeggen dat gedurende de hele opleiding aandacht is voor cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en voor de ontwikkeling van professionaliteit. In de leerlijnen komen alle competenties aan bod die beschreven staan in het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt.

In de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling is aandacht voor het ontwikkelen van de competenties cognitief gedragstherapeutisch handelen, kennis en wetenschap en maatschappelijk handelen.

In de leerlijn professionaliteit focussen we op de persoonsgerichte vorming van de therapeut. Dit doen we door aandacht te besteden aan therapeutfactoren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat therapeuten goed gebruik weten te maken van deze factoren. Denk aan interpersoonlijke vaardigheden (zoals bijvoorbeeld hoopgevend gedrag, goede verbale uitdrukkingsvaardigheden, een alliantie kunnen aangaan) en intrapersoonlijke vaardigheden (met name kritische zelfreflectie toepassen, om kunnen gaan met externe feedback, therapist drift voorkomen, gebruikmaken van deliberate practice en goede zelfzorg toepassen). In de leerlijn professionaliteit komen de competenties communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit aan de orde.

Hoe gaan de nieuwe opleidingsonderdelen eruitzien?

E-learning en Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Voordat je gaat starten met je begeleide intervisie en supervisie heb je de basiscursus (deels) gevolgd en doorloop je de e-learning Therapeutfactoren in de praktijk. Je hebt tijdens de basiscursus geleerd over de inhoud van de cognitieve gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en je hebt het competentieprofiel cognitief gedragstherapeut VGCt gezien. In de e-learning maak je kennis met het belang van bepaalde therapeutfactoren.

Hierna ga je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken. In het POP komt kennis die je opgedaan hebt tijdens de basiscursus en in de e-learning bij elkaar. Je maakt onder meer een kwadrantanalyse en ontdekt je eigen kwaliteiten en valkuilen. Ook ga je met behulp van verschillende instrumenten onderzoeken waar je staat in je ontwikkeling op het gebied van cognitief gedragstherapeutische technieken. In de laatste fase van de e-learning maak je een start me je POP. Je maakt het vervolgens af door middel van een vooraf opgesteld format dat je vanuit de e-learning kunt downloaden.

De verschillende hoofdstukken uit het format zullen je hierbij helpen. Wanneer je alle hoofdstukken doorloopt ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van jezelf en je rol als cognitief gedragstherapeut in opleiding. Je krijgt inzicht in de doelen waar je aan gaat werken tijdens je opleidingstraject: binnen de supervisie- en intervisiesessies, maar ook in je dagelijkse praktijk. Het is een ‘levend’ document, wat inhoudt dat je het altijd kunt aanvullen. Na iedere supervisieperiode en na de begeleide intervisie zul je je POP weer herzien. De op te stellen doelen beslaan zowel de leerlijn professionaliteit als de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling, waardoor er dus expliciete aandacht is voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut.

Het maken van de e-learning en het ontwikkelen van het POP duurt samen ongeveer 10 uur.

Supervisie

De supervisie is een bekend onderdeel in de VGCt-opleiding en blijft grotendeels zoals die is, alleen wordt het POP straks de leidraad voor de persoonlijke leerdoelen in de supervisie. Aan de al bestaande praktijktoetsen wordt één praktijktoets toegevoegd die gericht is op therapeutfactoren. Tijdens de opleiding worden 75 supervisiesessies van 45 minuten doorlopen (bij individuele supervisie, voor sessieduur van groepssupervisie verwijzen we je naar het reglement). Het is belangrijk dat tijdens de supervisie aandacht wordt besteed aan beide leerlijnen, waardoor er dus expliciete aandacht is voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut.

Begeleide intervisie

Nieuw in de VGCt-opleiding is de begeleide intervisie. Hierin hebben cgt’ers i.o. met vier tot acht andere cgt’ers i.o. intervisiesessies over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn. De intervisie wordt begeleid door een supervisor VGCt (ook gespreksleider) en bestaat uit tien sessies van 90 minuten of vijf sessies van 180 minuten. De begeleide intervisie richt zich niet zo zeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. Het POP is de basis voor de bespreekpunten die iedere cgt’er i.o. inbrengt. Gedurende de pilotfase is de keuze voor een open of gesloten groep vrij. Intervisie kan fysiek of online plaatsvinden. We zullen een platform oprichten waar het aanbod voor openbare intervisie te vinden is. Meer informatie hierover volgt. Uiteraard is ook tijdens de begeleide intervisie aandacht voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut mogelijk, afhankelijk van wat ingebracht wordt door de cgt’er i.o. of van het thema dat de supervisor wil aankaarten.

Het tijdspad

  • Iedereen die in of voor 2021 supervisie volgt of heeft gevolgd in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, vervolgt de huidige opleiding.
  • Iedereen die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen het nieuwe opleidingstraject, waarin de leertherapie is vervangen, of de opleiding zoals deze nu is vormgegeven (inclusief leertherapie). Mensen die kiezen voor het nieuwe opleidingstraject doen mee aan de pilot en worden regelmatig om feedback gevraagd.
  • De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2023 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie. Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Iedereen die ná 30 juni 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen. 

In schema:

Startmoment supervisie

Leertherapie of nieuwe leerlijn?

Opmerking

2021 of eerder

Leertherapie

De leertherapie moet afgerond zijn voor 1 januari 2026

Van 1 januari 2022 tot 
1 juli 2023

Keuze tussen volgen van leertherapie of nieuwe leerlijn

Kies je voor leertherapie? Dan moet deze afgerond zijn voor 1 januari 2026

Vanaf 1 juli 2023

Iedereen volgt de vernieuwde opleiding

 

 

Voor dispensatieregelingen rondom begeleide intervisie verwijzen we je naar het registratiereglement dat vanaf 1 januari 2022 te vinden is op de website.

Je keuze

Bedenk goed voor welke optie je kiest. Kies je voor het volgen van de huidige opleiding? Dan hoef je niets te doen. Kies je voor de cgt-opleiding nieuwe stijl? Laat dit dan zo snel mogelijk per mail weten aan opleidingen@vgct.nl.

Pilot

Wanneer je start met de opleiding nieuwe stijl, dan doe je automatisch mee met de pilot. Hierin worden de opleidingsonderdelen die vanuit het VGCt-bureau in samenwerking met diverse leden, experts en een onderwijskundige zijn ontwikkeld, getest in de praktijk. In het kader van de pilot zullen we je regelmatig feedback vragen.

Wij wensen je veel succes bij je keuze. Kies je voor de opleiding nieuwe stijl? Vergeet dan niet de mail te sturen naar het secretariaat. Heb je nog vragen? Mail naar opleidingen@vgct.nl

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010