Verenigingsnieuws VGCt

Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering 24 mei 2024

Lees hier over wat er allemaal tijdens de ledenraadsvergadering op 24 mei 2024 is besproken.

Evaluatie verenigingsjaar 2023

Tijdens deze ledenraadsvergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 met de ledenraad besproken.

Jaarverslag 2023
Leden, verenigingsorganen en het bureau werkten ook in 2023 weer nauw samen aan de kwaliteit van de opleidingen en de nascholing, de positie van de vereniging in het veld en het verbinden van wetenschap en praktijk. Al met al was 2023 weer een actief jaar. Voorbeelden van behaalde resultaten zijn:

  • De verdergaande samenwerking met onder meer P3NL en de Koepelverenigingen gaf een impuls aan de kennisagenda, het versterken van de identiteit en de kracht van hbo-professionals, het overzichtsregister in de nieuwe beroepenstructuur en door de afspraak dat 20% van de herregistratiepunten voor cgt’ers en supervisoren in te vullen is door nascholing van VGCt, VEN of VSt.
  • Het plan voor instellingsaccreditatie is goedgekeurd door het bestuur en de ledenraad. Dit is het startsein voor een pilot in 2024.
  • Ook het plan voor het vernieuwen van de CGW-opleiding is goedgekeurd. De uitvoering hiervan moet de komende twee jaar leiden tot betere aansluiting bij de wensen van het werkveld. Daarnaast kunnen cgw’ers in de toekomst supervisie gaan geven aan cgw’ers i.o.
  • Er zijn stappen gezet in het versterken van de kracht van de samenwerking tussen cgt’ers en cgw’ers.
  • Er zijn twee nieuwe secties opgericht: sectie Ouderen en sectie Mindfulness-Based CGT (MBCGT).
  • De eerste stappen in de bijdrage aan het thema preventie zijn gezet door het ontwikkelen van een factsheet en een infographic. Er is ook een verkenning gestart om te kijken of dit opgenomen kan worden in het nieuwe competentieprofiel van de cgw’er.
  • De VGCt is financieel gezond (zie verder hieronder) en maakte een ledengroei door van 8% (ten opzichte van 5,4% in 2022).
  • Onder leiding van de nieuwe directeur Stijn Verhagen maakten het bureau en de vereniging een verdere professionalisering door.

Meer informatie over het jaarverslag vind je hier.
Klik hier om het jaarverslag zonder omwegen te openen.

Jaarrekening 2023
We zijn een financieel gezonde vereniging. De kascommissie, bestaande uit twee leden van de ledenraad, heeft de balans en de staat van baten en lasten over het jaar 2023 samen met de accountant onderzocht en heeft in deze vergadering verslag uitgebracht aan de ledenraad van haar bevindingen. De hoofdconclusie van de kascommissie is dat de vereniging financieel gezond is, moeilijke tijden financieel kan opvangen en dat de boekhouding betrouwbaar is gevoerd.

Voor meer specifieke informatie over de baten en de lasten van de vereniging: zie p. 24 van het jaarverslag.

Goedkeuring en decharge
De ledenraad heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2023 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend over het (financiële) beleid in 2023.

Stand van zaken van de modernisering van de CGW-opleiding

In 2021 heeft de ledenraad akkoord gegeven voor de modernisering van de CGW-opleiding en is dit verder opgepakt door het bestuur en bureau. In deze vergadering heeft de ledenraad een uitgebreide toelichting gekregen over de zaken die in de tussentijd zijn gedaan en is om feedback gevraagd. De vraag aan de ledenraad was of zij zich herkent in de visie (breed scenario gericht op de kracht van interdisciplinaire samenwerking, rol binnen de ggz én voorveld) en de kansen die die visie biedt. Ook was de vraag of deze visie en de uitwerking daarvan als toetsingskader kunnen dienen. Dit is het geval. De visie is goedgekeurd en kan als kader dienen.

 Reglementswijzigingen

De ledenraad heeft de volgende reglementen goedgekeurd:

Zie voor de belangrijkste wijzigingen de inleiding van de betreffende reglementen.

 (Her)benoemingen

Bestuur
De ledenraad heeft Esther Frusch en Martine Onland herbenoemd als bestuurslid.

 Accreditatiecommissie
De ledenraad heeft Katinka Smits herbenoemd als lid van de accreditatiecommissie.

Registratiecommissie
De ledenraad heeft Shanna Teunissen benoemd en Johan Bakker en Anique Vogelvanger (na een tussenpauze) herbenoemd als lid van de registratiecommissie.

 Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met het bestuur via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl.

oval