Verenigingsnieuws VGCt

Eerste resultaten evaluatie CGT-opleiding nieuwe stijl positief

Invoering op 1 juli 2023

In de afgelopen jaren is de VGCt actief geweest met het moderniseren van de CGT-opleiding en is de opleiding competentiegericht geworden. Tussen 2018 en 2021 hebben verschillende commissies en het bureau gewerkt aan de omvorming van de leertherapie, wat heeft geleid tot de opzet van de CGT-opleiding nieuwe stijl. De essentie van de verandering binnen de opleiding is dat cognitief gedragstherapeuten in opleiding gestructureerd, transparant en volgens meetbare doelen werken aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van zowel cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling als diverse inter- en intrapersoonlijke therapeutfactoren die nodig zijn om op een goede manier cognitieve gedragstherapie te geven.

Tijdens een pilotperiode in 2022 is de CGT-opleiding nieuwe stijl op een multimethodische manier geëvalueerd. Zes verschillende methodes hebben informatie opgeleverd op basis waarvan adviezen zijn gegeven aan het bestuur. Op basis van de resultaten van de recente pilot heeft het bestuur op 20 januari 2023 besloten de opleiding nieuwe stijl vanaf 1 juli 2023 in te voeren.

Resultaten evaluatie pilotperiode

De deelnemende supervisoren en cgt’ers i.o. reageerden overwegend positief op de onderdelen in de pilot. Wel was de respons op de verschillende evaluaties wisselend. Op sommige evaluaties was de respons voldoende. Op andere onderdelen van de opleiding, met name de begeleide intervisie, was deze laag, omdat nog maar een beperkt aantal deelnemers hiermee is gestart. Dit maakt verdere evaluatie in de toekomst nodig.

Ongeveer de helft van de supervisoren gaf aan te verwachten dat de CGT-opleiding nieuwe stijl even goede of betere therapeuten opleidt in vergelijking met de opleiding oude stijl. De andere helft van de respondenten zei hier nog geen uitspraak over te kunnen doen, omdat daarvoor meer ervaring met de opleiding nodig is.

E-learning therapeutfactoren
Zowel cgt’ers i.o. als supervisoren zijn overwegend positief over de e-learning Therapeutfactoren in de praktijk. Zij ervaren de e-learning als leerzaam en vinden het goed om stil te staan bij de therapeutfactoren. Zij hebben enkele praktische verbeterpunten gegeven voor het verduidelijken van de informatie.

Supervisie en POP
Over de supervisie zeggen zij dat het werken met het POP als onderlegger waardevol is. Ook het gesprek tussen supervisor en cgt’er i.o., waarin de eerste versie van het POP wordt besproken, wordt als waardevol ervaren omdat dit richting geeft aan de supervisie en leerdoelen duidelijk maakt. Supervisoren en cgt’ers i.o. geven als verbetersuggestie mee om het POP overzichtelijker en minder uitgebreid te maken. Verder zeggen zij dat het belangrijk is om te benadrukken dat leerdoelen zowel over therapeutfactoren als over CGT-inhoudelijke componenten mogen gaan. Supervisoren merken op dat er aan de supervisie niet heel veel veranderd is ten opzichte van de CGT-opleiding zoals deze was. Veel supervisoren geven in de supervisie namelijk al aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, zoals therapeutfactoren, en aan CGT-inhoudelijke ontwikkeling.

Begeleide intervisie
Nog maar weinig mensen hebben meegedaan aan de begeleide intervisie, waardoor een definitieve evaluatie op dit onderdeel nog niet mogelijk is. Zoals gezegd is voortzetting van de evaluatie dus belangrijk. De supervisoren en cgt’ers i.o. die de intervisie wel hebben kunnen evalueren, zijn erg enthousiast en geven aan dat ze de begeleide intervisie als meerwaarde voor de opleiding zien.

Overall geven de respondenten aan dat het helpt om de informatievoorziening voor zowel cgt’ers i.o. als supervisoren verder te verbeteren. Er is behoefte aan meer overzicht over de totale opleiding, zowel onder supervisoren als onder cgt’ers i.o.

Meer informatie over de opzet van de pilot, de resultaten en een uitgebreid overzicht van de verbeterpunten zijn te lezen in het rapport ‘Eerste resultaten evaluatie CGT-opleiding nieuwe stijl en advies voor verbetering’.

Invoering CGT-opleiding nieuwe stijl

Op basis van de verzamelde data is de conclusie dat de eerste evaluaties met betrekking tot de CGT-opleiding nieuwe stijl positief zijn. Het bestuur heeft daarom op 20 januari besloten dat, na het doorvoeren van genoemde verbeterpunten, de CGT-opleiding nieuwe stijl volgens het eerder opgestelde tijdspad ingevoerd kan worden. Wel is het nodig om in de komende jaren meer data te krijgen en op basis van nieuwe evaluaties waar nodig aanpassingen te kunnen doen.

Tijdspad vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is de eerste pilotperiode afgerond. Dat wil zeggen dat cgt’ers in opleiding vanaf dat moment niet meer kunnen kiezen voor de CGT-opleiding oude stijl maar de opleiding nieuwe stijl gaan volgen. Dat betekent het volgende:

  • Iedereen die ná 30 juni 2023 start met het volgen van supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal de opleiding nieuwe stijl gaan volgen.
  • Iedereen die voor 1 juli 2023 is gestart met het volgen van supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut én tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 niet gekozen heeft voor de opleiding nieuwe stijl, zal de opleiding oude stijl volgen en valt binnen de overgangsregeling leertherapie.
  • De overgangsregeling leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Wie nu is geregistreerd voor de CGT-opleiding oude stijl en nog geen supervisie heeft gevolgd, kan nog overstappen naar de opleiding nieuwe stijl. Dit kan door een mail te sturen naar opleidingen@vgct.nl

 


Oproep

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen binnen de CGT-opleiding nieuwe stijl. Daarom roepen we zowel supervisoren als cgt’ers i.o. op om (mede-)cursisten of (mede-)supervisanten te informeren over deze veranderingen en ze te verwijzen naar vgct.nl voor meer informatie.

 


 

oval