Verenigingsnieuws VGCt

Aanbiedingen VGCt-Boekenclub – September

De VGCt boekenclub maakt vakliteratuur voor cognitief gedragstherapeuten gemakkelijk en voordelig beschikbaar. Deze boekenclub is gratis voor VGCt-leden en belangstellenden en kent geen periodieke aankoop- of andere verplichtingen.

De boekenclub is exclusief voor leden van de VGCt.

Wist je dat je als lid van de VGCt altijd 20% korting krijgt op de e-books van Boom? Het volledige aanbod van e-books vind je onder ‘Overzicht ledenkorting’ in de boekenclub op de website van Boom.

Naar de boekenclub inloggen vereist

Diagnostiek in de praktijk

Frans Schalkwijk

Van € 45,50 voor € 36,30

 

Wie op een psychodynamische manier wil leren diagnosticeren en indiceren staat voor een boeiende, maar moeilijke opgave. Er is veel psychoanalytische en psychotherapeutische literatuur voorhanden, maar wat blijft er over van al die kennis als je tegenover een cliënt zit en een intakegesprek moet voeren?

 

Van psychoanalytische theorie naar dagelijkse diagnostische praktijk

De problematiek van de cliënt kan vanuit verschillende psychoanalytische theorieën worden begrepen: hoe staat het met zijn driften, objectrelaties, gehechtheidstijl of mentaliserend vermogen, en welke afweermechanismen kenmerken hem? In Diagnostiek in de praktijk vertaalt de auteur theoretische concepten naar de dagelijkse diagnostische praktijk, gebruikmakend van zijn ervaringskennis en geïllustreerd met uitgebreide gevalsbeschrijvingen.

Opbouw van het boek

Stap voor stap wordt het voeren van een diagnostisch intakegesprek uitgelegd, zowel in theoretische termen als in praktische begrippen. In het eerste hoofdstuk wordt beschreven hoe het intakegesprek daadwerkelijk gevoerd wordt. In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het driftmodel, het objectrelationele model en de zelfpsychologie, de gehechtheidstheorie en de functie van afweermechanismen besproken. Daarnaast komen diagnostische instrumenten aan de orde die behulpzaam kunnen zijn bij het verzamelen van gestructureerde informatie. In de laatste twee hoofdstukken wordt beschreven hoe de therapeut tot de formulering van een diagnose komt en op basis van welke overwegingen hij een bepaalde therapievorm aanbiedt. De psychoanalytische beschrijvende diagnostiek wordt ook verbonden met de classificaties van de DSM­-5.

Herziene uitgave

Diagnostiek in de praktijk is een herziening van de gelijknamige editie uit 2009 (isbn 9789053528488). Deze herziene uitgave is geactualiseerd aan de hand van de nieuwste onderzoeksresultaten en literatuur. Er is een hoofdstuk toegevoegd over gehechtheid en mentaliseren, en het hoofdstuk over meetinstrumenten is sterk veranderd. Ook zijn er verwijzingen opgenomen naar websites waarop theorie of experimenten te vinden zijn.

Voor wie?

Diagnostiek in de praktijk is bedoeld voor professionals in hulpverlenende beroepen en goed bruikbaar voor de verdieping van hun beroepspraktijk. Het boek wordt sinds zijn verschijning gebruikt in het onderwijs aan psychologiestudenten en psychiaters in opleiding en in RINO­-opleidingen voor de specialisaties GZ-­psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

 

 

ACT your way – Trainershandleiding

Denise Matthijssen, Els de Rooij, Denise Bodden

Van € 29,95 voor € 23,95

 

Methode voor jongeren met stress, burn-out en depressieve klachten

Veel jongeren en adolescenten worstelen met het uitstippelen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen. Hierdoor voelen ze zich angstig of somber en lopen ze vast in hun ontwikkeling. Een toenemend aantal jongeren heeft last van stress, burn-out en depressieve klachten. De methode ‘ACT your way’ is ontwikkeld voor jongeren tussen 15-25 jaar die vastlopen en moeite hebben hun eigen weg te bepalen. De basis van deze methode wordt gevormd door technieken uit de Acceptance and Committment Therapy.

 Trainershandleiding bij ACT your way

Deze trainershandleiding hoort bij het werkboek ACT your way en is bedoeld voor therapeuten die zich in de methodiek willen bekwamen en individuen of groepen willen begeleiden met ‘ACT your way’. Naast achtergrondinformatie over de methodiek, bevat de trainershandleiding een 6- en een 12-sessies variant, inclusief tips, uitleg, valkuilen en voorbeelden.

 Online programma voor blended behandeling

Het online programma Zelfhulp ACT your way is beschikbaar via Therapieland en gebaseerd op het werkboek ACT your way. Het online programma heeft een zeer praktische insteek en laat de jongere het geleerde meteen toepassen in de praktijk met behulp van oefeningen. In een traject, opgebouwd uit 4 stappen krijg je zicht op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft.

 

 

Emoties bij jongeren

Frans Schalkwijk

Van € 49,50 voor € 39,60

 

Op jonge leeftijd een rolletje snoep stelen uit de supermarkt: voor de meeste mensen is dit de ernstigste overtreding die ze ooit hebben gemaakt. Toch kan een ogenschijnlijk onschuldige handeling als deze zich voorgoed nestelen in het geweten van een kind. Emoties bij jongeren gaat over de diagnostiek van het geweten, bij kinderen en jongeren.

 Samenspel van empathie, schaamte en schuld

Frans Schalkwijk beschouwt het geweten als het samenspel van empathie, schaamte en schuld, samenhangend met identiteit en zelfgevoel. Startend vanuit een schets van de ontwikkelingspsychologie werkt hij via emotietheorieën toe naar een bespreking van de thema’s empathie, schaamte en schuld, met steeds een hoofdstuk gewijd aan de theorie en een hoofdstuk gewijd aan de diagnostiek.

Ook geeft Schalkwijk antwoord op de vragen hoe westers onze opvattingen over het geweten eigenlijk zijn en welke diagnostische instrumenten er beschikbaar zijn om nader onderzoek te doen naar het geweten bij patiënten.

 

Emoties bij jongeren is geschreven voor professionals die jongeren begeleiden of behandelen, zowel in de ggz als in het basis- en voortgezet onderwijs. Het geeft de hulpverlener of begeleider inzicht in de drijfveren van jongeren.

oval